Uwaga: Wymagamy tylko i wyłącznie polskiego numeru telefonu. Numer ten będzie wykorzystany do wysłania SMS z kodem w celu potwierdzenia tożsamości.

Data urodzenia w formie RRRR-MM-DD:

Płeć:

MężczyznaKobietaInna


Wpisz kod "BOLT" aby otrzymać miesiąc darmowej opieki od Bolt*

*Płacąc za pierwszy miesiąc drugi masz w gratisie!

Chcę wpisać adres koresepondencyjny

Dodatkowe opłaty

Skrócenie zobowiązania do 12 miesięcy (+10zł/msc)
Faktura papierowa (+5zł/msc)

Powyżej 2 dzieci obowiązuje dopłata 5zł miesięcznie za każde dodatkowe dziecko

Dodatkowa osoba objęta pakietem

Klauzula informacyjna

 1. INFORMACJA WSTĘPNA

  W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzenie” lub  „RODO”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Karty Paliwowe Sp. z o. o.  Pani/Pana danych osobowych.

  Ponieważ podchodzimy poważnie do kwestii ochrony Twoich danych osobowych, a także zobowiązaliśmy się zapewnić ich ochronę na odpowiednim poziomie, przyjęliśmy szereg zasad i działań mających na celu tych danych. Poniżej opisujemy jakie dane osobowe gromadzimy, jak również w jaki sposób chronimy i przetwarzamy dane osobowe uzyskane przez nas w toku prowadzonej działalności.

  Jednocześnie działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pozostają aktualne. Od tej daty Rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane w Polsce. W przypadku zmiany poniższych informacji i zasad, informacja o dokonanych zmianach zostanie niezwłocznie przesłana na wskazany przez Pana/Panią adres poczty elektronicznej.

 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karty Paliwowe Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-124) przy ul. Rondo ONZ 1, nr  NIP: 527-277-52-78, tel. +48 570 000 658., e-mail: [email protected] Ponieważ pełnimy funkcję Administratora Pani/Pana danych osobowych oznacza to, iż odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe (uzyskane zarówno przed zawarciem umowy, a w celu jej zawarcia, jak również przy zawieraniu umowy a także w trakcie  trwania umowy, jej realizacji oraz rozliczeniu) w następujących celach:

  1. W celu sprzedaży produktów i/lub usług oferowanych przez Spółkę pod firmą MedicCentre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Administrator danych osobowych jest przedstawicielem - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
  2. W celu prowadzenia rozliczeń przez Administratora Danych Osobowych ze Spółką pod firmą MedicCentre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z zawartą przez Pana/Panią umową sprzedaży produktów i/lub usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  3. W celu sprzedaży produktów i/lub usług oferowanych przez podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych, których Administrator jest przedstawicielem - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
  4. W celu prowadzenia rozliczeń przez Administratora Danych Osobowych z podmiotami współpracującymi z Administratorem Danych Osobowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  5. W celu przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie możliwości rozliczenia (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  6. W celu kierowania do Pana/Pani informacji o charakterze marketingowym, dla celów marketingu bezpośredniego, w celu przekazywania informacji handlowych dotyczących podmiotów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia),

  Informujemy również, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie takie oznaczać może np. określanie poprzez zautomatyzowane działania, jaką ofertą może być Pan/Pani zainteresowana/y w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).

  Informujemy, iż w przypadku podjęcia przez Administratora Danych Osobowych zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty elektronicznej.

 4. JAKIE DANE POBIERAMY

  1. W celu zawarcia umowy z podmiotami współpracującymi z Administratorem Danych, których Administrator jest przedstawicielem oraz prowadzenia z tymi podmiotami rozliczeń, a także co celów przechowywania danych wymagana będzie podania przez Panią/Pana danych na formularzu umowy takich jak:

   - imię i nazwisko,

   - adres zamieszkania i adres korespondencyjny,

   - numer PESEL,

   - adres poczty elektronicznej,

   - nr telefonu

   -szczegółowe dopasowanie oferty,

   -informacja o dodatkowych osobach korzystających z usług

   Jeśli Pan/Pani nie podacie tych danych, nie będzie możliwe zawarcie z Państwem umowy.

  2. W celu kierowania do Pana informacji o charakterze marketingowych wymagana będzie Pańska zgoda, wyrażona wraz z akceptacją formularza umowy. Na podstawie udzielonej zgody przetwarzać będziemy następujące dane osobowe:

   - imię i nazwisko,

   - adres poczty elektronicznej,

   - nr telefonu.

 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie III niniejszego dokumentu Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

  1. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
  2. Podmioty z którymi Administrator współpracuje poprzez pośrednictwo w sprzedaży na rzecz Pana/Pani produktów i usług oferowanych przez te podmioty,
  3. Podmioty powiązane z administratorem w ramach grupy kapitałowej.
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Informujemy, że nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany pocztą elektroniczną.

  W przypadku zaistnienia konieczności przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie III celów przetwarzania, tj.:

  1. w zakresie realizacji zawartych przez Panią/Pana umów sprzedaży towarów i/lub usług z podmiotami współpracującymi z Administratorem umowy, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie:
   • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
   • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
  2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  3. w zakresie marketingu i usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
  4. w zakresie wyrażonej zgody – do czasu wycofania wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 8. TWOJE UPRAWNIENIA

  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – podstawa prawna art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych – podstawa prawna art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych (oznacza to, że jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, ma Pan/Pani prawo zażądać, abyśmy dane te usunęli) – podstawa prawna art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (oznacza to, że może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych) – podstawa prawna art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo do przenoszenia danych: ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi – podstawa prawna art. 20 Rozporządzenia;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (będącego do dnia wejścia w życie przepisów krajowych dotyczących zmian w zakresie ochrony danych osobowych następcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) – podstawa prawna art. 77 Rozporządzenia;
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (oznacza to, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – podstawa prawna art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Informujemy, iż cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: [email protected],

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – podstawa prawna art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

  W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – podstawa prawna art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

  1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
  2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy z podmiotami współpracującymi z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania przez Państwa tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji przez podmioty współpracujące z Administratorem umowy z Państwem.

 10. INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA

  Jeżeli zdecydujemy się przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy  wszelkich innych stosownych informacji.

 11. ZGODA

  Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na wykorzystania Państwa danych w określonych celach. Taka zgoda może umożliwiać np. przesyłaniu Panu/Pani ofert  i informacji handlowych dotyczący sprzedaży Produktów i/lub Usług podmiotów, z którym współpracuje Administrator Danych Osobowych. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem VIII lit. g) niniejszej klauzuli informacyjnej.

  Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane w punkcie III lit. a)-e) niniejszej klauzuli informacyjnej

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kierowania do mnie informacji o charakterze marketingowym, dla celów marketingu bezpośredniego, jak również w celu przekazywania mi informacji handlowych dotyczących podmiotów współpracujących z Karty Paliwowe Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie. Oświadczam, iż podanie moich danych ma charakter dobrowolny, a także iż zostałem/łam poinformowany/na o moich uprawnieniach, w tym prawie do żądania dostępu do moich danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, a także ich zmiany oraz usunięcia.

AKCEPTUJĘ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ*

Przed wysłaniem formularza należy przeczytać klauzulę informacyjną oraz zaakceptować jej warunki zaznaczając pole znajdujące się na końcu klauzuli. Proszę kliknąć raz w przycisk i poczekać, aż zakończy się proces wysyłania zgłoszenia.